Valentínska súťaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1.  Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Y – CORP s.r.o.
  Sídlo: Vrbická 1883/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
  IČO: 46 582 533
  DIČ: SK202 3508762

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 28.1.2022 do 10.2.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže :
  1. Osoba staršia ako 18 rokov( fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu).
  2. Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny účet a splní stanovené pravidlá súťaže ( ďalej len “súťažiaci”)
  3. Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebok.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK. 
  4. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania súťaže a výhercom sa súťažiaci môže stať iba raz. 
 1. 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na súťaži súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo pravidlá.
 2. Usporiadateľ zároveň vylúči súťažiaceho, ktorý

svojím konaním v súťaži porušuje právne predpisy ( najmä využíva nepovelené technické prostriedky alebo podvodné konanie)

 1. zúčastní sa na súťaži v mene tretej osoby
 2. zúčastní sa na súťaži prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb
 3. pokúša sa uspieť v súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami
 4. usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania ( nap. duplicitné účty Facebook)
 5. usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaž, ktoré správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook
 6. zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb blízkych aj cih zamestnancom. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prosepch usporiadateľa súťaže. 
 7. Rozhodnutie usporiadateľa o vylúčení je konečné. Ak usporiadateľ rozhoduje o vylúčení súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná výhra, je vylúčený súťažiaci povinný výhru vrátiť usporiadateľovi alebo uhradiť usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote výhry. 
 1. Pravidlá súťaže
  1. Na súťaži sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v bode 3.
  2. Účasťou na súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním osobných údajov a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu 3. a 7. tohto štatútu splní všetky podmienky na súťaži. 
 2.  

 Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil zákonné podnemienky uvedené v štatúte súťaže v bode 3. 

 1. Podmienkou súťaže je napísať do komentára, ktoré produkty z eshopu Rufus syrotéka -vinotéka by zapojeného do súťaže potešili.
 1. Výhra
  Výhrou sú poukážky v hodnote 80 eur, 50 eur a 30 eur. 
 2. Určenie víťaza a oznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude náhodne vybraný žrebovaním zo všetkých súťažiach zapojených do súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na súťaži. Žrebovanie bude vykonané usporiadateľom bez účasti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú traja výhercovia po skončení súťaže. Meno výhercu zverejní usporiadateľ označením FB mena. Taktiež ho bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebook cez messenger, na ktorú je výherca povinný reagovať do 24 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 24 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi. 
 1. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Rufus syrotéka – vinotéka. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 2. Spôsob odovzdania výhry
  Organizátor pošle online poštou výhercovi zľavový kupón v danej hodnote. 
 3. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením  § 11 a nasl. zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z. ( ďalej len zákon o OOÚ) dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,  nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníkov súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov od skončenia súťaže v súlade s ustanovením ​​ § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku  lebo webovej stránke prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak mu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle  § 28 zákona OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa o opravu nesprávnych,neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28. cit. zákona. Súťažiacich zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa §  15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOÚ.

11. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V ŽILINE , dňa 28.1.2022